Privacybeleid

Privacybeleid Leef en Fit

Over ons privacybeleid

Leef en Fit geeft veel  om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig  hebben voor (het verbeteren van)  onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van  onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van  toepassing op het gebruik van  de website en de daarop ontsloten dienstverlening van  Leef en Fit. De ingangsdatum voor de geldigheid van  deze voorwaarden is 29/01/2020, met het publiceren van  een nieuwe versie vervalt de geldigheid van  alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden  kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan  u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten  u heeft  met betrekking tot de door u aan  ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft  over ons privacybeleid kunt u contact  opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan  het einde  van  ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen  op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Versio.  Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan  ons beschikbaar stelt,  worden met deze partij gedeeld. Versio heeft  toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander  doel. Versio is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data  te voorkomen.

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hosten  onze webwinkel op een server  in eigen beheer. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel  mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder  geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data  te voorkomen.

Webhosting

Wij nemen  webhosting- en emaildiensten af van Versio. Versio verwerkt persoonsgegevens namens ons

en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen  persoonsgegevens. Versio heeft  passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Versio is op grond  van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de

‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer.  Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies  en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich  het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder  verbeteren van de dienstverlening en in het kader  daarvan informatie met derden te delen.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van . Deze partij heeft  passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel  mogelijk te voorkomen. heeft  geen  toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Klarna

Voor het afhandelen van een (deel van)  de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Klarna. Klarna verwerkt uw naam, adres  en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals  uw bankrekening- of creditcardnummer. Klarna heeft  passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich  het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder  te verbeteren en in het kader  daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Klarna’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Stripe

Voor het afhandelen van een (deel van)  de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Sripe. Strip verwerkt uw naam, adres  en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals  uw bankrekening- of creditcardnummer. Strip heeft  passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Strip behoudt zich  het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder  te verbeteren en in het kader  daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Strip deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Stripe’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Strip bewaart uw gegevens niet langer dan op grond  van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak  om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL  voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres  en woonplaatsgegevens met PostNL  delen. PostNL  gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL  onderaannemers inschakelt, stelt PostNL  uw gegevens ook aan  deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

os financiels

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van OS financials. Wij delen  uw naam, adres  en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. OS financials tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk

behandelen. OS financials gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. De software draait op een eigen beveiligde PC.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct  verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek  – op een later  moment  contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor  expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan  boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond  van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder  te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Leef  en Fit op grond  van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar  wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt  daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent.  Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond  van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter  geen  toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw  rechten

Op grond  van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft  u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich  op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel  naar  uw bij ons reeds  bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander  e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich  te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft  te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft  altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon  of daartoe herleidbaar zijn,  in te zien.  U kunt een verzoek  met die strekking doen aan  onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek  wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle  gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich  hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. Rectificatierecht

U heeft  altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon  of daartoe herleidbaar zijn,  te laten aanpassen. U kunt een verzoek  met die strekking doen aan  onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek  wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft  altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon  of daartoe

herleidbaar zijn,  te beperken. U kunt een verzoek  met die strekking doen aan  onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek  wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft  niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft  altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon  of daartoe herleidbaar zijn,  door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek  met die strekking doen aan  onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle  gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft  in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Leef  en Fit.  Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan  u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan  geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze  dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem  dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies  geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google,  als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond  van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies  is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt  u echter  altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft  voor de wijze  waarop wij reeds  verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Leef en Fit

August Vordingstraat 224 Hengelo 7558  AM Nederland T (065) 153-6319 E admin@leefenfit.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Bert Roos

Delen op
Winkelwagen
De waardering van leefenfit.nl bij TrustProfile Reviews is 10.0/10 gebaseerd op 1 reviews.